സുൽത്താൻ ബത്തേരി മണ്ഡലം പരിധിയിലോ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലോ ഉൾപ്പെടുന്ന രോഗികൾക്ക് അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ രക്തം ആവശ്യമായാൽ ഉടനെ ഈ വെബ് സൈറ്റ് വഴി ആവശ്യമായ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളെ കണ്ടത്താൻ സഹായകമായൊരു പദ്ധതി. നാട്ടിലെ ഗ്ലോബൽ KMCC അംഗങ്ങളെയും മറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു രക്ത ദാന ടീം വിരൽ തുമ്പിൽ.

Blood Group Number of Donors
A+ 1 View List
A- 1 View List
B+ 1 View List
B- 1 View List
AB+ 1 View List
AB- 1 View List
O+ 1 View List
O- 1 View List